•  1072 Budapest, Akácfa utca 32.
 • Telefonszámunk 06-1- 321-3675
 • Logo
 • Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda

Kedves Szülők!

Szeretnénk felkelteni érdeklődésüket óvodánk iránt, mivel gyermekük óvodás korba lépett. Tudjuk, hogy nehéz döntés előtt állnak, hiszen gyermeküket biztos helyen szeretnék tudni. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

Óvodánk, Belső-Erzsébetváros szívében található. Intézményünk az Akácfa u. 32. sz. alatt működik öt csoporttal. Csoportjaink vegyes összetételűek, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a testvérek, barátok egy csoportba kerüljenek.
Esztétikusan berendezett, sok-sok játékkal felszerelt csoportszobáinkban teremtünk a gyermekek számára barátságos életteret.
Sokféle mozgáslehetőséget biztosít, a mászókákkal felszerelt, az Uniós előírásoknak megfelelően felújított, kicsiny, szép udvarunk.

 

 

Gyermekeink nevelését, fejlesztését minden csoportban két óvodapedagógus, és a munkájukat segítő egy dajka látja el. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, sokszínű egyéniségek alkotják. Munkájukat színvonalasan látják el, mely köszönhető lelkesedésüknek, és a szakma iránti elkötelezettségüknek.
Óvodánk, - adottságaiból eredően – családias hangulatot áraszt, s ez igen sok szülő számára vonzó az óvodaválasztáskor.
Elfogadjuk és valljuk a szülő szerepének elsődlegességét, de hozzátesszük azt, amire az óvodánk felkészít, hogy minden egyes kisgyerek önmagához képest maximálisan fejlődjék.
A „jó, hogy vagy, örülök, hogy itt vagy” érzését kell erősítenünk, benne nap mint nap. A személyre szóló figyelem – ha csupán percekre is – minden kisgyermeknek kijár.
Az óvodába lépéssel, a gyermek szociális színtere kitágul. A családban megszokott szerepe mellett új szerepek sorával kell szembesülnie. A társas együttlétben tapasztalhatja az én, és másik határait, kölcsönhatásait.
Feladatunk az, hogy megismertessük a gyermekeket az „együtt lenni jó” érzésével, hogy kevés, de jól bevésett, és jól működő szabály segítségével értelmessé, örömtelivé tegyük együtt töltött napjainkat.
Céljainkat a gyerekekért való tenni akarás, az ő érdekeik középpontba állítása határozza meg. Gyermekközpontú nevelésünk a gyermeki személyiség tiszteletén, szeretetén alapul. Barátságos légkörben, a zavartalan játékra figyelve fejlesztjük gyermekeinket. Igyekszünk tevékenység-gazdag, örömteli óvodai életet biztosítani.
Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetben lévő gyermekekkel való foglalkozást, az esélyegyenlőséget célzó differenciált bánásmódot a kapcsolatok terén a partnerközpontú szemlélet kialakítását.
Meggyőződésünk, hogy az óvodánkba járó gyermekek alapvető érdeke a biztonság, stabilitás, kiszámíthatóság.

Mottónk: Nyitottan, együttműködve, kölcsönös bizalommal törekszünk a gyermekek nevelésére.

Gyermekképünk
Minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, egyszeri és különleges, mással nem helyettesíthető individum, és szociális lény egyszerre.
A kisgyermek elsősorban biztonságra és szeretetre vágyik. Ha ezt megteremtjük számára akkor igényeit, szükségleteit különféle tevékenységi, tapasztalati formákban, kíváncsiságától, ösztöneitől vezérelve kiegyensúlyozottan, saját maga diktálta tempóban kielégíti. Ehhez a szükséglethez adunk teret, keretet, eszközt, közösséget, biztonságot és szeretetet, vagyis megteremtjük az optimális feltételeket, lehetőségeket az egészséges, és mindenoldalú személyiségfejlődéséhez.

Óvodaképünk
Bóbita Óvodánk a közoktatási rendszer részeként szakmailag önálló intézmény, mely a Bóbita Óvoda helyi nevelési program alapján működik, óvó, védő, szociális, nevelő és személyiségfejlesztő feladattal a családi nevelés kiegészítőjeként.
Sokoldalú, játékos, érzékszervi megtapasztaláson alapuló tevékenységen keresztül épül fel fejlesztő programunk.
Nevelési céljaink meghatározásában kiemelt hangsúlyt kap az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele. Óvodai életünk vezérfonalának a környezeti nevelést tekintjük.
Munkatársainkkal közösen, tudásunkkal, akaratunkkal, gondoskodásunkkal, a nevelő munkánk minden területén biztosítjuk a gyermeki személyiség tiszteletét, jogainak érvényesülését, és mindenek felett álló érdekeit, elfogadását, szeretetét, megbecsülését.
A gyermekek és a velünk kapcsolatban állókkal a kölcsönösség, tisztelet és mindennemű előítélettől mentes megkülönböztetés távol áll.
Törekszünk arra, hogy a szülő minden tekintetben partnerünk legyen, nyomon követhesse gyermeke fejlődését, kérdéseire választ, problémáira segítséget kapjon.
Környezetünket, nevelésünk módszereit életszerűség, és rugalmasság jellemzi, mely a lehető legközelebb áll a családi értékrendhez, pozitív, megerősítő és az egyéneket tiszteletben tartó nevelés értékeihez.
Minden tudásunkkal és erőnkkel arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek az óvodában jól, és biztonságban érezzék magukat, kiegyensúlyozottan éljenek, kapják meg az optimális fejlődésükhöz és gazdag érzelmi életükhöz a közösségi, és erkölcsi értékek kialakulásához szükséges inspirációt, motivációt, lehetőséget, tiszteletet és szeretetet.

Nevelési céljaink:

 • Érzelmi biztonságon alapuló, életkori sajátosságokat figyelembevevő, tevékenységközpontú személyiségfejlesztés,
 • A múlt és jelen értékeinek közvetítése,
 • Környezettudatos magatartás, viselkedéskultúra alakítása,
 • Az átlagtól eltérő gyermekeknek, az etnikai kisebbség gyermekeinek a fejlődéshez megnyitjuk az utat.
 • A másság elfogadása, tiszteletben tartása.
 • Sokoldalú képességfejlesztéssel az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és érzelmi érettség kialakításának biztosítása.

  Nevelési értékeink
 • A játékot az óvodás gyerekek elsődleges tevékenységi formájának tekintjük. Biztosítjuk, hogy kipróbálja, gyakorolja, kiélje és feldolgozza az életben előforduló helyzeteket, az őt ért élményeket.
 • Célunk, hogy már az óvodába lépés küszöbén érzelmi hatások érjék a kicsiket, ezért „anyás”, „fokozatos” befogadásra törekszünk.
 • Nagy hangsúlyt fektetünk az anyanyelvi-kommunikáció fejlesztésére, mert nem közömbös számunkra, milyen lesz felnövekvő nemzedékünk beszédkultúrája, anyanyelvi műveltsége.
 • Tudatosan kívánjuk beépíteni a nevelési feladatok közé a környezeti kultúra nevelést, ami magában foglalja a környezetbarát magatartás megalapozását, kialakítását, az élő természet óvását, tiszteletét.
 • Az ünnepnapok hangulatát megelőző közös készülődéseket az összetartozás hatja át.
 • Az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a gyermek testi komfortérzetének kielégítésére és feltételeinek megteremtésére törekszünk, így lehetőségünk nyílik a gondozási teendők kultúrtartalmának közvetítésére is.
logo_new_bobita